• رفاه اجتماعی
  • ساماندهی آسیب های اجتماعی
  • خدمات کارآفرینی
  • مشارکت های اجتماعی
 

t_220_145_16777215_00_images_banner-1-en.jpg

t_220_145_16777215_00_images_banner-2-en.jpg

t_220_145_16777215_00_images_banner-3-en.jpg

t_220_145_16777215_00_images_banner-5-en.jpg

t_220_145_16777215_00_images_banner-4-en.jpg

 
Online2
Today0
Yesterday221
This month0
Total195690
 

ساماندهی برنامه های تخصصی سازمانی در محله های پایتخت

مشاور مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران از ساماندهی برنامه های تخصصی این سازمان در محله های پایتخت خبرداد.

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران، «سیدمحمدرضا حجت پور» با اشاره به رویکردهای محله محوری سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران افزود:« براساس برنامه ریزی های انجام شده، چابک سازی، هوشمند سازی و هدفمندسازی کلیه برنامه های حوزه های تخصصی این سازمان دردستور کار قرار گرفته و در مقیاس محلی، اجرایی خواهد شد.»

حجت پور افزود:«در همین رابطه، با بررسی های دقیق و تخصصی انجام شده، مقرر شده است تا نتایج، خروجی و برون داد فعالیت ها بر اساس نگاه کیفی انجام خواهد شد.»

گفتنی است خانه‌های خدمات اجتماعی در محله های 354 گانه شهرداری تهران، مجریان اصلی فعالیت های سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در همان محل هستند.