مسئولیت پذیری اجتماعی از نگاه گریفین و بارنی

«گریفین» و «بارنی» در کتاب مسئولیت های اجتماعی خود چنین تعریف می کنند: مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد. گریفین در باب اهمیت توجه به مقوله مسئولیتهای اجتماعی یک سازمان،آن ها را همتراز…