پژوهش های مسئولیت اجتماعی در خارج از کشور

کالینز و گانوتیس (۱۹۷۴) تاکید کرده اند که یکی از یافته های پیمایش شان درباره نگرش مدیران به مسئولیت اجتماعی از احساس ناامیدیشان درباره توانایی مدیران پایین دستی و میانی در اعمال خط مشی اجتماعی سازمان ها و شاید نیز از نگرش وابسته به آن مبتنی بر این که هدف های اجتماعی را افرادی که…