ویژگی محوری در CSR

داوطلبانه بودن: بسیاری از  تعریف های CSR این مفهوم را به طور نوعی مرتبط با فعالیت های داوطلبانه می شمارند که از فعالیت های مقرر شده بر پایه قانون فراتر می روند. درونی سازی یا مدیریت عامل های بیرونی: عامل های بیرونی عوارض جانبی مثبت و منفی رفتار اقتصادی را که دیگران ایجادگر آن اند…