دبیرخانه دائمی مسئولیت پذیری اجتماعی

از کمک به نوجوانان تا سالخوردگان

شرکت هیوندا به منظور توسعه فعالیت های اجتماعی خود پروژه های فراوانی را اجرا نموده است و با توجه به ساختار طراحی شده ذیل، توانسته است در زمینه های مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت در جامعه کمک هایی را ارائه نماید. طراحی ساختار مناسب که با شناسایی زمینه های مورد نیاز برای کمک به جامعه…