نقش سازمان های مردم نهاد در مسئولیت اجتماعی شرکت ها و سازمان ها

نقش سازمان های مردم نهادCBO ها یا سازمان های غیر دولتی NGO ها ۴ پیوندی سستی ناپذیر با اوج گیری CSR دارد. بسیاری از تقاضا های آغازین برای رفتار مسئولانه تر کسب و کار  از جمله حمایت از محیط زیست، بهبود شرایط کار در کارگاه های بهره کشی در کشورهای رشد یابنده یا پیشگیری از…