توسعه پایدار و مسئولیت های اجتماعی سازمان ها

بعد از انقلاب صنعتی، برای دهه های متوالی، الگوی توسعه این تصور را ایجاد می کرد که پیشرفت و رشد،مترادف با «توسعه اقتصادی» تعریف می شود. اختراع ماشین بخار، ایجاد کارگاه های صنعتی با مقیاس بزرگ و بهره گیری بیشتر از ماشین برای افزایش مقیاس تولید، ظهور نسل های بعدی انقلاب های تکنولوژیک، ظهور فناوری…