مدل چهار بعدی مسئولیت اجتماعی کارول (Carrol CSR Model)

مدل چهار بعدی مسئولیت اجتماعی کارول (Carrol CSR Model) کارول CSR را به گونه ای بسیار گسترده تر تعریف کرد که درست همان عنصری را در برگفت که دیویس آن ها را از قلم انداخته بود.”مسئولیت اجتماعی کسب و کار، انتظارات اقتصادی،حقوقی، اخلاقی و اختیاری جامعه از سازمان ها را در زمان معین در بر…