توصیه های بانک جهانی در مبارزه با فقر

یکی از دو راهبرد ضد فقر اشاره شده به وسیله بانک جهانی، فراهم آوردن خدمات اجتماعی بنیادی است. به عنوان مثال در زمینه بهداشت و درمان، تنظیم خانواده، آموزش اساسی و تغذیه، نیازمن استفاده از مخارج بیشتر دولتی است. اما در مقابل راهبرد تمرکزی دوم یعنی وسیع تر کردن به کارگیری توام با بهره وری…