تجارب شرکت BMW در حوزه مسئولیت اجتماعی

مدل مسئولیت اجتماعی شرکت BMW دارای چهار بخش کلی می باشد که عبارتند از بازار و توسعه، محصولات، محصولات مفید و بازیافت. این شرکت در زمینه توسعه فرهنگ رانندگی و بهبود ترافیک، کاهش مصرف سوخت، طراحی مکانیزم های بازیافت محصولات فرسوده، قطعات معیوب و ممیزی اقدامات صورت گرفته را در جهت پایش اهداف، مد نظر…