تجارب شرکت کوکاکولا در حوزه مسئولیت اجتماعی

شاخص میزان استفاده از آب در شبکه تولید شرکت کوکاکولا در بیش از ۶۰ کشور جهان طی ۴ سال ۹% بهبود داشته است.
شرکت کوکاکولا در سال ۲۰۰۸ میزان ۲۷۳ هزار ساعت خدمات داوطلبانه به جامعه ارائه نموده است که به تفکیک نمودار ارائه شده است