مسئولیت پذیری اجتماعی از نگاه ریچارد پوسنر

به نظر وی وضعیتی قابل تصور است که کمک های نیکوکاری « خالص » توسط شرکت ها، یعنی کمک هایی که سوددهی را افزایش نمی دهد بتواند به سهامداران نفع برساند.با این فرض که اکثر سهامداران مقداری پول صرف کمک های نیکوکاری می کنند، آنها خواهان این هستند شرکت هایی که در آنها سرمایه گذاری…