مسئولیت پذیری اجتماعی از نگاه کونوسکه ماتسوشیتا

از نظر کونوسکه ماساتسوشیتا صرف نظر از هر رویکردی که در این خصوص اتخاذ کنیم مهم ترین عامل، سهیم بودن شرکت در جامعه به واسطه فعالیت هایی است که به خاطر آن تاسیس شده است. اما به نظر وی همه مسئولیت ها از مشارکت هدفمند و اساسی شرکت در اجتماع که در واقع تعهد اصلی…