تعریفی از استاندارد AA1000

این استاندارد به وسیله موسسه پاسخگویی اجتماعی و اخلاقی در سال ۱۹۹۹ به وجود آمد   و عبارت از استانداردی است داوطلبانه برای حساب پس دهی اخلاقی و اجتماعی، بازرسی و گزارش دهی.این استاندارد در واقع با فزونی گرفتن عدم اعتماد نسبت به حسن تدبیر و گزارش های افراد و موضوع اقتصادی بودن، توسعه پیدا کرد…