دبیرخانه دائمی مسئولیت پذیری اجتماعی

ارتقای دانش در آفریقای جنوبی با CSR

پروژه شرکت سونی در آفریقای جنوبی به منظور توسعه سوادآموزی و ارتقای دانش تحت عنوان SAPESI)South Africa Primary Education Support Initiative) می باشد. کشور آفریقای جنوبی دارای ۱۱ زبان بومی می باشد. کودکان از ۹ سال دوره آموزشی اجباری خود، ۲ سال را به یادگیری خواندن و نوشتن یکی از زبان های رسمی کشور می…