1- محیط زیست شهری ( نقش و جایگاه مسئولیت پذیری اجتماعی بنگاهها در حفظ و بهسازی محیط زیست شهری )
۲- آسیب های اجتماعی شهر ( کودکان کار و خیابان ، کارتن خواب ها ،معتادان متجاهر ، فقرا )
۳- اقتصاد شهری ( اشتغال ، کارآفرینی اجتماعی ، سرمایه گذاری در توسعه شهری ، عدالت در شهر )
۴- فرایندها و منابع انسانی سازمانی ( ضرورتهای حقوقی مسئولیت اجتماعی در سازمانها ، فرهنگ سازمانی ، تعهدات سازمانی به منابع انسانی ، رهبری سازمانی ، محیط سازمانی )
۵-مؤسسات خیریه و سازمانهای مردم نهاد ( تعامل بین سازمانهای مردم نهاد ، خیریه ها و بنگاههای مسئولیت پذیر اجتماعی )

csr-poster