کارگاه شماره دو

کارگاه گزارش مسئولیت اجتماعی

ارائه دهنده:

هامون طهماسبی
سازمان مدیریت صنعتی

  • کارگاه گزارش مسئولیت اجتماعی/پایداری-الزامی برای مشارکت بنگاه های اقتصادی در توسعه پایدار
    • ارائه دهنده: هامون طهماسبی

معرفی: سازمان های مسئولیت پذیر در قبال جامعه، به­ طور منظم و داوطلبانه، گزارشی از برنامه ­ها و شاخص های عملکردی خود را در حوزه مسئولیت­ های اجتماعی، تهیه و منتشر می ­کنند. نگاهی به روندهای جهانی و منطقه­ ای نشان می ­دهد که انتشار گزارش­ های مسئولیت اجتماعی/پایداری توسط سازمان­­ ها، شتاب بسیار زیادی گرفته و حتی در برخی کشورها این موضوع، الزامی قانونی شده است. اهمیت این گزارش­ ها به حدی رسیده است که پیش­بینی می ­شود به تدریج و در یک روند رو­به ­رشد، با گزارش­ های مالی سالانه سازمان­ ها ادغام شده و در قالب یک گزارش واحد ارائه شوند. اعتقادی جدی وجود دارد که گزارش­ دهی پایداری در بسیاری از نقاط دنیا و صنایع به سرعت به یک رویه استاندارد تبدیل خواهد شد و سوال پیش­روی مدیران در دهه آینده، «انتشار یا عدم انتشار» این گزارش ها نیست، بلکه «چگونگی انتشار» آنهاست. این گزارش ها جدا از کمک به سازمان ها جهت بهبود شاخص های عملکردی خود، مورد استفاده ذی نفعان بیرونی به ویژه سازمان های مردم نهاد قرار خواهد گرفت. این کارگاه ضمن معرفی گزارش مسئولیت اجتماعی و ارکان آن، با ارائه مثال هایی به بررسی روندهای جهانی و منطقه ای در این حوزه نیز خواهد پرداخت.

HamoonTahmasbi_Resume