کارگاه شماره چهار

کارگاه آشنایی با کارآفرینی اجتماعی

ارائه دهنده:

روح الله حمیدی مطلق
پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف

  • کارگاه آشنایی با کارآفرینی اجتماعی و کسب و کارهای اجتماعی
    • ارائه دهنده: پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف

معرفی: کارآفرینی اجتماعی، یکی از مفاهیم نوظهور در ادبیات مدیریت است. کارآفرین اجتماعی، شخص یا موسسه ای است که رویکرد یا راهکاری نوآورانه را برای کمک به حل یک مسئله اجتماعی (مانند فقر، اشتغال اقشار محروم و حاشیه ای، محیط زیست، اعتیاد، مسائل فرهنگی، کارآفرینی روستایی و کودکان کار) در پیش می گیرد. کسب و کارهای اجتماعی و بنگاه های اجتماعی، اشکال جدیدی از موسسات هستند که از نظر اقتصادی خودگردانند؛ اما هدف ازتشکیل شان، یک هدف اجتماعی است. این شکل جدید از موسسات، ظرفیت های زیادی برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی کشورمان دارند. این سمینار، تلاش خواهد داشت که از طریق طرح موضوعات فوق و با مرور مثال ها و نمونه هایی از تجارب داخلی و بین المللی، مفاهیم ذکر شده را برای حضار تببین نماید.

Hamidi_Resume