در راستای اجرایی نمودن الزام مقرر در مصوبه «الزام شهرداری تهران به تدوین برنامه های مسئولیت پذیری سازمان ها و بنگاه های اقتصادی شهرداری تهران» شورای اسلامی شهر تهران  ابلاغی به شماره ۲۴۰۴۳ /۱۶۰/۱۹۷۱ مورخ ۹۳/۹/۳ و تبصره ذیل آن و همچنین با توجه به مفاد ماده ۹۷ برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران ابلاغی به شماره ۴۹۳۸/۱۸۸۲/۱۶۰ مورخ ۹۳/۲/۳۱، نظام نامه مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها و بنگاه های اقتصادی شهر تهران، جشنواره مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی اجرا می گردد.