• توسعه گفتمان مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی
  • افزایش دانش و آگاهی مدیران ارشد، میانی و اجرایی شهرداری تهران و بنگاه های بخش دولتی و خصوصی شهر تهران
  • زمینه سازی برای مشارکت فعالانه شهرداری تهران در جهت مسئولیت پذیری اجتماعی
  • انسجام و سازماندهی بنگاه های اقتصادی شهر تهران در توسعه رفاه اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی
  • معرفی و تقدیر از بنگاه های اقتصادی فعال در حوزه مسئولیت اجتماعی