تجارب برتر بنگاه های اقتصادی در حوزه مسئولیت اجتماعی توسط شهرداری تهران، مورد تقدیر قرار می گیرد.

به گزارش کمیته برگزاری همایش مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی، شهرداری تهران با هدف توسعه گفتمان مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی و انسجام و سازماندهی بنگاه های اقتصادی شهر تهران در توسعه رفاه اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی در نظر دارد تا ضمن معرفی، از بنگاه های اقتصادی پیشرو مسئولیت پذیری اجتماعی تقدیر نماید.

مفهوم «مسئولیت اجتماعی بنگاه اقتصادی» در زمره مفاهیم اخلاق کسب و کار مطرح است و به نقشی که شرکت ها درحوزه اجتماعی برعهده دارند مربوط می شود.

مسئولیت اجتماعی بنگاه اقتصادی (Corporate Social Responsibility) به عنوان مسئولیت بنگاه در قبال جامعه، افراد انسانی، و محیطی است که سازمان در آن فعال است و این مسئولیت از ملاحظات اقتصادی فراتر می رود. مسئولیت اجتماعی شرکت در تعریفی ملموستر اینگونه تعریف شده است: مسئولیت اجتماعی سازمان فعالیت‌هایی است که پیش برنده منفعت اجتماعی بوده و فراتر از منافع سازمان و آن چیزی است که قانون لازم می‌دارد.

بنگاه های اقتصادی علاقمند به منظور شرکت در بخش داوری و تقدیر، می توانند تجارب خود را با مراجعه به بخش مسابقه برترین تجارب در سایت همایش، بر اساس قالب تعیین شده از سوی دبیرخانه همایش، ثبت نمایند.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit