نقش سازمان های مردم نهادCBO ها یا سازمان های غیر دولتی NGO ها ۴ پیوندی سستی ناپذیر با اوج گیری CSR دارد. بسیاری از تقاضا های آغازین برای رفتار مسئولانه تر کسب و کار  از جمله حمایت از محیط زیست، بهبود شرایط کار در کارگاه های بهره کشی در کشورهای رشد یابنده یا پیشگیری از نقض حقوق بشر در کشورهایی که نظام ستمگر در آن ها حکومت می کنند را NGO  ها همچون سازمان های صلح سبز، نجات کودکان یا عو بین الملل در مرکز توجه توده های وسیع مردم قرار داده اند. از این رو، نقش سنتی NGO  ها در عرصه ی CSR بیشتر به سان نقش افسران پلیس یا نگهبانان، یا منتقدانی همیشگی بوده است که با کج رفتاری سازمان ها مخالفت می کرده اند یا به اعمال فشار در برابر روش هایی که سخن از نامسئولانه بودنشان بر سر زبان ها می پرداخته اند.

سازمان ها نیز به گونه ای فزاینده به این اعتراض ها پاسخ داده اند و کوشیده اند تا در برابر انتقادهای سازمان های مردم نهاد از خود مسئولیت نشان دهند. در موارد بسیار این احساس مسئولیت به تغییر روابط موجود میان صاحبان کسب و کار و سازمان های مردم نهاد انجامیده است.

بسیاری از رویکردهای داوطلبانه به وضع مقررات برای خود که امروز شاهد آنیم با سهمی از مشارکت های NGO  ها شکل می گیرد.

 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit