داوطلبانه بودن:

بسیاری از  تعریف های CSR این مفهوم را به طور نوعی مرتبط با فعالیت های داوطلبانه می شمارند که از فعالیت های مقرر شده بر پایه قانون فراتر می روند.

درونی سازی یا مدیریت عامل های بیرونی: عامل های بیرونی عوارض جانبی مثبت و منفی رفتار اقتصادی را که دیگران ایجادگر آن اند در بر می گیرد. اما در فرایند تصمیم گیری شرکت به حساب نمی آید و در تعیین قیمت بازاری کالاها و خدمات دخیل نیست.

جهت گیری به سوی ذی نفعان چندگانه:

CSR توجه به رشته منافعی برای انواع گوناگون ذی نفعان، نه تنها سهامداران سازمان ها، و تاثیرهایی برایشان را در بر دارد. این فرض که سازمان ها مسئولیت هایی نیز در برابر سهاندارانشان دارند به طور معمول با مخالفتی روبرو نمی شود؛ اما این نکته نیز مهم است که چون سازمان ها به گزینشگران گوناگون دیگری همچون مصرف کنندگان، کارفرمایان، عرضه کنندگان نیازمندی ها و جوامع محلی نیز وابسته اند تا برقرار بمانند و وضع خود را بهبود بخشند، مسئولیت هایشان تنها به سهامدارانشان محدود نمی ماند.

منظور کردن مسئولیت های اجتماعی و اقتصادی

روش ها و ارزش ها: CSR به روشنی با مجموعه ای ویژه از روشها و راهبردهای کسب و کار سرو کار دارد که با مسائل اجتماعی مرتبط اند؛ اما از نگاه بسیاری از صاحبنظران با چیزی فراتر از آن نیز مربوط است و آن فلسفه یا مجموعه ارزش هایی است که شالوده این روش ها بر آن استوار است.

فراتر از انسان دوستی: در برخی از مناطق جهان، CSR را به طور عمده مرتبط با انسان دوستی  یعنی بخشش سازمان ها به تهیدست ترها می شمارند؛ اما بحث و جدل کنونی درباره ی CSR به تاکید بر این ادعا گرایش یافته است که CSR “واقعی” به چیزی فرتر از انسان دوستی و پروژه های اجتماعی مربوط می شود و با چگونگی تاثیر گذاری همه عملیات شرکت (یعنی وظایف محوری کسب و کار آن) در جامعه سرو کار دارد.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit