این استاندارد به وسیله موسسه پاسخگویی اجتماعی و اخلاقی در سال ۱۹۹۹ به وجود آمد   و عبارت از استانداردی است داوطلبانه برای حساب پس دهی اخلاقی و اجتماعی، بازرسی و گزارش دهی.این استاندارد در واقع با فزونی گرفتن عدم اعتماد نسبت به حسن تدبیر و گزارش های افراد و موضوع اقتصادی بودن، توسعه پیدا کرد و با مشاهده بهبود عملکرد اخلاقی و اجتماعی، سازمان های این انگیزه را پیدا کردند تا از آن به عنوان یک روش اصولی در پاسخگویی و نگهدارندگی استفاده کنند. استاندارد AA1000 در قالب یک فرایند می تواند سازمان ها را در راستای تعریف آماج و اهداف، اندازه گیری و میزان پیشرفت کار را با اهداف از پیش تعیین شده، ممیزی و گزارش عملکرد و همچنین مکانیسم بازخور، کمک شایانی نماید.

فواید پاسخگویی AA1000

بیکت و جانکر (۲۰۰۲) به سه جنبه از فواید استاندارد AA1000 اشاره می کند:

  1. بهبود در شفافیت: سازمان ها خواهند توانست بصورت آشکارا تاثیر آن را (پاسخگویی) در داخل سازمان و اجتماع مشاهده نمایند و موقعیت های زیادی را از این طریق کسب می کنند.
  2. کیفیت تصمیم گیری : رشد کمی و کیفی اطلاعات به بالابردن ظرفیت و توانایی افراد در تصمیم گیری منجر شده و در دو بعد اجتماع، به عنوان یک کل و در داخل سازمان به عنوان یک جزء مفید واقع می شود.
  3. وضوح مسئولیت: که به واسطه توسعه و رشد شفافیت در سازمان ها، رهبری مسئولیت ها نیز بهبود می یابد.

اصول استاندارد AA1000 : موسسه پاسخگویی اخلاقی و اجتماعی  هشت اصل را تحت زیر شاخه سه گروه کلی در مورد این استاندارد مترتب می داند که عبارت اند از:

  1. وسعت فرایند حساب پس دهی اخلاقی و اجتماعی: کاملیت، اهمیت، نظام مند و بجا بودن
  2. با مفهوم یا پر معنی بودن اطلاعات: اطمینان کیفی، قابلیت دسترسی، کیفیت اطلاعات
  3. مدیریت فرایند حساب پس دهی اخلاقی و اجتماعی: استقرار، بهبود مستمر

این استاندارد در مقایسه با ایزو ۲۶۰۰۰ بیش تر بر روی پوشش حقوق بشر و حقوق کار تمرکز دارد.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit