شاخص میزان استفاده از آب در شبکه تولید شرکت کوکاکولا در بیش از ۶۰ کشور جهان طی ۴ سال ۹% بهبود داشته است.
شرکت کوکاکولا در سال ۲۰۰۸ میزان ۲۷۳ هزار ساعت خدمات داوطلبانه به جامعه ارائه نموده است که به تفکیک نمودار ارائه شده است

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit